a. Ña nìyó tixi ña ti yòò nùu nda ti yóó ùxì òvì ña kuiya ò’òn tivi ókó ñii, ña ña Ve’e ni’i tyiñu xi’in Tutu nuu vaxi tu’un Xa’ndatyiñu xi’in ña Kúu tixi ña ñuu kuatyi (CSNI), ña kùndivi kú ña xà’ùn ùnì tyiñu, tà ña yo’o ùxì òvì ku ña katyiñu na nda mì kivi kùu ña tà ìñò ñà katyiñu kama na xi’in ña ñà kivi ña vasa nduku na ku’un na katyiñu na.

b. Nixa’an na ta taxi na yu’u na xa’a ña òkò xà’ùn kòmì tu’un nika’an ná, ta ùxì ònì ña Koni na Xi’in ña Xika ñini na ña Ndasava na ta ò’òn ña Kundóo ndasavana.

c. Ñii ña xiniño’o kundáá ñini na kú ña kúndaa na ta koto na tà ndáa va’a ña’a na ña Ve’e Ni’i yityi xi’in ña Nuu tava na nà kuu na Tyiñu ta kuvi ka’an na Yuvi ña nákàà tixi Ñuu Kuatyi, ña kuvi katyiñu ña’a na ta kuvi ña sakua’a na xi’in ña komi na yityi na ñuu ta saá ti na ñuu ka’an ñii tu’un ta saá tu na tuún, ña yo’o kuù ña xíni na tà sàa ti xi’in ña komi na ña ñuu yuvi, nda ná sáa yiyo ña nuu tutu komi Tu’un Xá’ndatyiñu xa’a yo tyi ñuu Nko’yo ta sáa ti tyi ñuu Kuatyi.

d. Ñinka ña yiyo, kù ña xa’a ña kundáa va’a na Ni’i yityi xi’in tyiñu yo’o ña kuvi vivíi kundivi tyiñu ña kuni na ta xa ke’e na ña yo’o ña kundaà ñini na ña kivi nákoso kìvi na koni koo na tyiñu ña ñii ñuu nuu nda’vindaa na a ña koo ná nà tyíñu kasanani xa’a ña tyiñu nuu yiyo yu’u na ñoo ná kù na ka’an ñii tu’un ta sàa ti na tuún, tyi sàa ku ña kundàà ñini na ndi kuvi kusiki ndi’i na ñuu.

e. Tu’un xa’ndatyiñu ñà ka’vi sini na ta taxi na yu’u ná nà komi Tyiñu yo’o:

– Ña tu’un xá’ndatyiñu ni’i yityi tixi ña kuvi kunani ña ndatyún koo ña tava na nà kúu na tyiñu, ña nakuta’an na kuni kusiki ta sáa tu ña xa xíkóo na tayu ña na tyíñu ña ñuu nda’vindaa na xi’in ña yityi ña katyiñu na tyíñu tyi ñuu yo’o ña ñuu Yìta Tiòo, níkàa tixi ñuu Kuatyi, ñà na kundóo ku na tyiñu ña kuiya ò’òn tivi òkò ñii, ta ña yo’o taxi na yu’u na na tata tyíñu nakuta’an ná kana nà.

– Ña tu’un xa’ndatyiñu, tutu ña xiniñu’u na ña ndatu’un na xi’in tutu ña xiniñu’u na ña ndatu’un na xi’i na yuvi ña ná nakuta’an na nà yuvi ña kuvi ka’an na ndá yityi kù ña kuni na tava na nà kuu na tyiñu ña ñuu nuu nda’vindaa na ña ñuu Yoso Tun Yòó, ña níkàa tixi ñuu Kuatyi.

– Ña tu’un xa’ndatyiñu, ña ke’e na ña kuvi katyiñu na, tutu ña xiniñu’u na ña ndátu’un na xi’in tutu ña xiniñu’u na ña ndatu’un na xi’i na yuvi ña nakuta’an na nà yuvi ña kuvi ka’an na xi’in na ndá yityi kù ña kuni na tava na nà kuu na tyiñu  ña ñuu nuu nda’vindaa na ña ñuu Yìta Ndika’a, ña níkàa tixi ñuu Kuatyi.

f. Sàna’a na ña ki’in sini na ta ndakuin na ña ndi’i tutu nixàa nda’a na

– Ndi’i na yui nda’vindaa ña ñuu Yìta Tiòo, níkàa tixi ñuu Kuatyi, ndúku na ndi nà Kásanani Tyiñu ña ñuu Kuatyi ña Ve’e ndiso xi’in na kuu Na tyiñu ña ñuu Kuatyi ña kù Xà’ùn ta koni ná koo ña tixi yityi ña katyiñu na ñuu ña tava ná nà kuu na tyiñu ñuu na.

– Ña yo’o ku ña ndiki na tyìñu kù mií xi’in na tyiñu ndáa ñu’u na ñuu Yoso Tun Yòó, ña níkàa tixi ñuu Kuatyi, ta ña yo’o ku ña xa’a ña tava na nà kuu na tyiñu ka’ndatyiñu ñuu nuu nda’vindaa na ta ña yo’o kuni na koo ña xi’in yityi ña tava na nà tyiñu tyi ñuu na.

– Tutu ña taxi ña nana Noemí Olivia Sánchez Díaz, ña yo’o katyi ña ndi ña kandityi xi’in kua’a ní ñuu ña nda’vindaa xi’in ña ñuu Yoso Ndà’yu, ña níkàa tixi ña ñuu Kuatyi, ta tutu yo’o tyikáà ña’a ña ná kivì òkò ùxà yiyo ti yòò ùxà ña kuiya ò’òn tivi òkò ñii.

– Tutu ña nìxa’an ndaka na yuvi nda’a na ña na ñuu Yìta tiòo, ña níkàa tixi ñuu Kuatyi, ña yo’o ku ña xa’a ña kuvi kunani ña nuu nákuta’an kama na ña kuvi kuni’i na yityi xi’in ña kixa’a tyiñu ña nasama na nà kuu na tyiñu xaá ña ñuu nda’vindaa na ñuu Yìta Tiòo, ña níkàa tixi ña ñuu Kuatyi.

– Tutu ña nìxa’an ndaka ña nana Noemí Olivia Sánchez Díaz, ña yo’o katyi ña ndi ña kandityi xi’in kua’a ní ñuu ña nda’vindaa xi’in ña ñuu Yoso Tun Yòó, ña níkàa tixi ña ñuu Kuatyi, ña yo’o ku ña xa’a ña yityi ña tava na ñuu na koo na tyiñu ñuu na, ta ña yo’o nákoni ña yityi mií na ña kasanani na tyiñu na.

– Taxi na yu’u na ña ndakuin na xa’a ña ndiki na xi’in tutu nixa’an ndaka na yuvi ña na ñuu nda’vindaa ñuu Yìta Tiòo, ña níkàa tixi ña ñuu Kuatyi, ta ña yo’o kuu ña xa’a ña násama na tá saá nákuu ya’vi ñinka ña na yuvi xi’in na yuvi kanà xàá na kuu na tyiñu kundoo ñuu nuu nda’vindaa na ñuu ña kuiya ò’ò tivi òkò ñii nda ña ò’òn tivi òkò kòmì.

– Taxi na yu’u na xa’a tutu ka’an xa’a ña katyiñu na ta kuvi ke’e na tyiñu va’a ndákuin ndi katyiñu na ñuu ta sáa tu ña ñuu ka’an ñinka tu’un ta sáa tu katyiñu na tuún xi’in ña na Ve’e Nuu ni’i na Yityi xi’in na kuu na tyiñu ta yo’o kuvi Ka’an na Yuvi ta ña yo’o yiyo ña ñà ñuu Kuatyi, ta sáa ku ndivi ña nìka’an na xi’in ña tutu SCM-JDC-ùxì ùnì siko ùxi kòmì-ò’òn tivi òkò.

g. Ña yiyo yu’u ná nàtaxi na nuu na Ve’e ka’no ni’i yityi xi’in tyiñu yo’o, tixi ña xíto na ña ve’e CSNI.

-Ña tutu xa’a ña tyiñu ña nátaxi na nda’a na Ve’e Ka’no ni’i yityi xi’in tyiñu yo’o, kúu ña xà’ùn ñii tutu ña nuu vaxi tyiñu ña kindòo na xa’a.

h. Tyiñu ña ndáa ya’vi ní kasanani na ta nika’an na xa’a ña Ve’e ndiso tyiñu xi’i ña:

– Ña nákoso na ka’an ñinka tu’un ta sáa tu na tuún na koni kusiki xa’a ña kuu na nà tyiñu ña ñii ñuu nuu nda’vindaa na ta sáa tu xa’a ña ve’e nuu kundityi na xi’in na ñuu ña tixi ñuu Kuatyi, ta ña yo’o, taxi na yu’u na xi’in tutu ña taxi yityi ña kuvi koto na ti ndixa ña na ñuu kuu na ta sáa kuvi kundivi ña yiyo yityi na kuu va’a ña xi’in na kusiki yo’o ta taxi ña ndì kúu na nà ka’an ñinka tu’un a kúu na nà tuún.

– Ña tava na nà kuu na tyiñu xi’in yityi ña tu’un ña xa’ndatyiñu xi’in na tyíñu tyí ñuu mií na (ña ni’i yityi xi’in ña tava na nà tyiñu tyí ñuu nà) ña kuvi tava na nà kuu na tyiñu ña nuu nda’vindaaa na ña ñuu Yìta Tiòo, ña níkàa tixi ña ñuu Kuatyi.

– Yityi ña kuvi ndakatu’un na nà yuvi nuu nda’vindaa na ñuu Yìta Ndika’a xi’in ña ñuu Yoso Tun Yòo, ñu’un tixi ña ñuu Kuatyi, ña ta’vi nuu sakuta’an na, ta ki’in xini na ña ke’e na tá saá kundivi ta’vi ndatu’un na xi’in na yuvi, ña yatyi kan á ña ná kumani ka ndakatu’un na xi’in nà yuvi.

– Ña ná ki’in xa’a na tyiñu ña kuvi kuu ti’va na xi’in ña ke’e na ta ña yo’o kú ñá ña nakaya na ña koni ná kúndàa ñini na xa’a ña ñuu nuu ka’an na ñinka tu’un tá saá tu nuu yiyo na tuún tixi ña òkò òna Ve’e ni’i na yityi xi’in ña xa yiyo Ñuu, ña kuvi ke’e na yityi ña nuu kaka na ndakatu’un na nà yuvi ta saá kundàa niñi na ña tyiñu kuu ndixa tyi náki’in ña yu’u na kundityi xi’in ña Ve’e ña IEPC ñuu Kuatyi.