Ña yo’o ndatu’un tutu ña Dekonstrucción xi’in ndó

Kiví vitin òkò yiyo ti yòò ùxì ñii ña nana ve’e tyiñu ñuu Kuatyi Evelyn Salgado nika’an ña tu’un mani xi’in na katyiñu nuu kasatatan ná tyi na yo’o vaxi na tyindée na nà yuvi ña ñuu Kuatyi xi’in yo tyi nuu kutatan yo ku ña yo’o.

Tà ndiso xi’in ve’e nuu kutatan na yo’o tata Jorge Alcocer Varela xi’in ta ndiso xi’in ve’e ka’an na xi’in INSABI tata Juan Antonio Ferrer, ndatu’un na ndi xà’ùn sìkò xà’ùn kùmì ku na si’i xi’in na taá na kixa’a katyiñu yo’o, Sá ña nuú kixa’a ku’un na ve’e ná’no xi’in ve’e kuali nuu kasatatan xa yiyo tixi ña òvì siko ñii ku ña ñuu nùu nda’vindaa nà ta xa yiyo ña tyi yuku ñu’u, sáa tu ña ñuu nda’vindaa yiyo tyí ñuu ma’ñu, ñuu ña nda’vindaa tyi Ye’e Lo’o, sáa tu ña nda’vindaa tyi ñuu Ndívi Lo’o.

Ña tyiñu xi’in yó ña ñuu Kuatyi nika’an ña ndi koni ña ndí ve’e nuu kutatan na yo’o kuu ña nuú koto ka ninka na ñuu

Ña tyiñu Salgado Pineda taxi ña yu’u ña ndi ña vitin kundityi ña xi’in ndi’i na yiyo tyiñu ndáa ya’vi ni yo’o nda’a na, nákoni ní nima ña ndi’i tyiñu ke’e na ñakan ku ña ka’an ña xi’in na ndi ná tixa’vi ni na “tyi xi’in nima na katyiñu na, tyi nátaxi xi’in mií, katyi nima na kee ña koni na tyiñu na, ñii ña xi komi na kuu ña, xa’a ndi’í ña katyiñu na tan ñii tan ñii kivi, xa’a ña sana’an ná xi’in tyìñu ná kuú na vasa kutúun sáa yiyona, xa’a ña ndáa ya’vi ni ña ke’e na, xa’a ña kuvi katyiñu na xa’a na yuvi ñuu Kuatyi”.

Ná si’i xi’in na taá xini ní xa’a ña kutatan na ta vitin nà taxi ña tyiñu yo’o nda na ku na sanakuta’an ndee xi’in na ve’e nuu kutatan yó, ña Ve’e nuu Kutatan yo ta ña Koo yo ña Va’a xi’in ña nuu Kutatan yo yiyo ña ñuu Kuatyi, ta vitin kundivi ña taxi tà tyiñu ñuu Nko’yo yu’u ra xi’in na ñuu Kuatyi tà tata Andrés Manuel López Obrador.

NDATU’UN NA NDI TUKU KANI NA TIKÚ NDI’I NA YUVI

Ñinka ña ndatu’un na, ñá tyiñu ñuu Kuatyi xi’in ta ndiso xi’in Ve’e ña Tyindée ná nà yuvi ña kuvi Nakundoo va’a na ña ñuu Kuatyi, tà Iván Hernández Díaz, nika’an na ndi xa kee tutu ña ndatu’un ndi ki’in na tiku xi’in kue’e xikun (Covid-19) ña na ñuu xíka ni ndoo ta na ki’in tiku kú na xà’ùn ùnì kuiya xi’in na si’i ño’o se’e.

Sáa tu nika’an ná ndi ná kundaa xi’in mií ní ka yo ña kùndasi yu’u yo xi’in tikoto saá tu nda’a va’a yo sáa ña ndáa ya’vi ni ka, ndi na ki’in yo ndi’i tiku ña vaxi ña a xikun kue’e mií yo ¡ná a sáanuu yo ña ndáa xi’in mií yo!