Traducción: Manuel Hernández


Ta ku presidente ña junta ña Coordinación Política (Jucopo) congreso ñuu Kuatyi Alfredo Sánchez Esquivel, ka´a ra xií na ta´a ra diputado, ndi en katyi na ndakita´a na ña katyiñu na, tyi na ñuu ra ñaka kia kúni na, ndatu na yukia ke´e na diputado yu kia ka´a na xa´a na ñuu.

Ndinakatuú ndi ta diputado, ndika´a ra ndi viti ña inuú ra nuú ña jucopo, tyika ra ndie ndi vií ni na ka´a na xa´a tyiñu ke´e na diputado, ty sava ra kunda´a ini na yu kia ke´e na diputado. “ Ya nduku ra kia na iyo ñuu Kuatyi na kundaá ini un yukia ke´e diputado na, sava ra kua´a ni ña ke´e na ta na ñuu ra kue kanda ini na” ña yo kia ndika´a ra.

Ka´a ra ndi kua´a ku ya ke´e na diputado yaka kia na kandixa na ñuu ndi katyiñu na, ndakit´a na ta ndatu´u na, ndakoó yu´u na xa´a na ñuu kuatyi, ta katyiñu na. “Na ndaxi yo tandaa na ñuu ña congreso na, ta tu ku nda ley ndasama yo, ta na kunda ini na yo xa´a kia ndasame ye, tyi xa´a na kia, ña na va´a koó na kia.

Sánchez Esquivel katyi ra ndi, tyika´a ra ndie ña na kundaá ini na ñuu, yu kia ke´e na 46 diputado, tyi kua´a ni ña va´a ke´e na ta na ñuu ra koe yo kundaá ini na.

Kùvi ka´a yo ndi tyiñu ke´e na diputado va´a ña an koó mi ña ke´e na. Tu ku na ñuu ra vií na ndatu´u yo xií na xa´a ña ke´e na diputado, ta kandiza va na, xinu ini xa´a ña ke´e na diputado, suvi kua´a ni ley ke´e na, nda sana nda´avi va ña na ke´e na, ndi dnixa na tyinde´e tae xi na ñuu katyi ra.

Tu ku ña kumania ke´e na diputado, ta ndakana ra na, ta ndakita´a na ña na ke´e na nda ley kia kumania, tu ku ña tyinda´a na nuú na mesa directiva, ndi kama ni na ndakaxi na xae´e. So ndií katyi ra ndi, gasató ra tu ka in ka na tyiñu, vií ndatu´u ra xií na, in katyi ndakita´a na ya na vií ke´e na tyiñu xa´a na ñuu.