Ña diputada Erika Valencia Cardona Kaá ña ndi ndasaáma ley ña nda kuva kia ko ña kuvi kiívi na náni magistrado a juez kachuñu na. Ta kae ndi kuvi chindeé taá no xi taá na, chi ña yoó ya maña ku ndía.

Ña yoó kia chindeé taá xío ña na koó ka ña maña ya veé Poder Judicial, kuvi ka ki´ivi se´e na juez a magistrado, sa tu kuvi ka ki´ivi tu ku ña sií na, yuva sií na, xíto na, xíxina, xíku na, saxi nada. Chi ta yachi ra nína taá mi na nditaá na.

Ka´a ña diputada xa´a ley yo chi kivi 15 xi 20 iyo ti yoo marzo ña 2019. Na ku magistrado xií na juez ña Tribunal Superior ña Justicia ña Ñuu kuachi, niína taá na nditá na kachiñu ya ve é Poder Juicial. Ta yaka kia kue ndaáku tii na kuacho chi nína ta´a va na ku na taa na ya kachiñu

Ya ku ya ka´a ya diputada ña MORENA yo xa´a, xa ndiyaé ya naáni comisión ña estudios constitucionales xi jurídico, yo kia ndakaxi na xae´e t ata xa vaá ta yae´e tu ku ndi nuú na diputado ña na ndachika ne tixi ya constitución ña Ñuu Kuachi.

Diputada Erika Valencia.