Traducción: Ameyali Téotl

Yejuain tlen otikpanokej, oknesi kej se temojmojti kochilistli, ika noteixmatkauan, kemach tikistiuej uan koxtikmati kemanoj tikilkauaskej yaika.

Namech tlakechilis, kenijki otikpanokej noteixmatkauan una nejua; in kokolistlaltikpaktli Covid-19, ika yejuain nikchiya isalokan kenoj nan ueliskej nankixnamikiskij in kokolistlaltikpaktli Covid-19.

Kachtopa kipiya tikmatiskej on machilmej tlen kualika in kokolistlaltikpaktli, ijkon tikmatiskej kanoj uelis tiyaskej, tlenon tikchiuaskej uan amo matimomojtikan.

Pan nochan kachtopa omokokoj onokojkol, okimachiliaya siajtikaj uan okajmanaya on ijtek; otikuikakej kampa on tlakatlapajtijketl. Opanokej ome tonalmej, uan opejki totoniya uan xok ueliya mijyotiaya. On tlakatlapajtijkej okitotokili mamokixtili se radiografía, ontlapajtikketl koxokuelitaj tlen ompa okiski uan okitotokaj pan on kaltlapajtili tlen kajki Tlapa. Koxotimochiskej uan niman otikuikakej pan kaltlapajtili tlen onka Tlapa, yejua pej moyolchikaua pan chikueyi tonalmej.

Nejua koxonikpix totonki, opejki nech kokoa onokextla uan toneuiaya onoyakajtsol, ompa opej nech ajmana nijtek, uan nech kokoaya miyej onotsonteko, noijki onikmachili nisiajtineme, koxueliya nimijyotiaya pampa nikpiya okse kokolistli itoka asma, kanochi yejuain machilmej ikichijkej manik notsa on tlapajtijketl akin okitak onokojkol; uan yejua nechmakak pajtli tlen nikonik. Pan chikome tonalmej ononan uan noknin siuatl, okpixkej yejua in machilmej, akin okinpix nochi in machilmej tech on kokolistlaltikpaktli oyajki onota, uan noijki niman otikuikakej kampa tlapatijketl. Pan tochan okajxilti majtlaktli tonalmej uan ompa opejki kichikauiliya in kokolistli, uayika otikuikakej pan kaltlapajtile kuaj xokueliya mijyotiaya.

Nochi yejua in namech ontlakechiliya pampa in kokolistli temojmojtik, amo matik kauilikan nochi on tekitl akin tech pajtiyaj, moneki matiyakan iuan on tlakatlapajtijkej kuak iyakapaj on kokolistli kuak kemach tikmachiliya in machilmej tlen kajkokui in kokolistli, amo kuak yotech chikauilij pampa in kokolistli totokaj mits tlajkalis.

Okse tlen namech onilis, kuaj yotikis ipan on kaltlapajtili moneki namoseuiskej uan amo tlajtlen nankichiuaskej, ijkon totoka nanpajtiskej, on tlakatlapajtijkej uan on siuatlapajtijkej koxnamech ilkauaskej; uan nochipaj namech tlajtlantieskej kenoj nan katej. (Ijkon okichixkej iuan noteixmatkauan uan nejua, akin tech ajsik in kokolistli).

Amo sanamejuan ixkoakan on pajmej tlen nan kintoloskej, kipiya nanyaskej ika on tlakatlapajtijketl.

Matiktekikan on tlajtolmej tlen kijtoaj on tlapajtijkej temiktiya, “pampa koxneli” yejuan in tlajtoli kikixtiyaj on maseualmej akin kimauliyaj on kokolistli, uan amo kinekij mopastiskej, ixkakikan tlen namech tlakechiliya, ixmotlapiyakan uan tlanamech ajsí in kokolistli, yanankimatij tlenon nankichiuaskej.

Nikneki ixmatikan kuak se namoteixmatkan mokaua uan kajki pan on kaltlapajtili, namejuan koxueliskej nankitaskej uan amo pampa on tlapajtikkej koxkineki, koxnauelis nankitaskej pampa on tlapajtijkej namech tlajpiya uan amo namomauaskej, nejua onech yolkokoj kuak onechilijkej maniknauati onotaj, pampa yakikalakiaya kampa katej kokoxkej tlen okinmajsik in kokolistlaltikpaktli, yapamelauak teyolkokoani.

Matikteltikan in nemilistli kampa on tlapajtijkej tech miktiya, nejua nikintlasojkamati miyek kenoj okintlajpixkej noteixmatkauan, yejuan mitsiliskej tlajtlen ixkijkuilo pan on pajmej tlen kinmakaj onto teixmatkauan ijkon amo kimachiliskej iselti katej, uan noijki ijkon tikin yolchikauaj ika totoka pajtiskej, in tlapajtikkej noijkej okitetlanejtiaya on itepostlanotsaluan uan ijkon otitlajtoayaj iuan onto teixmatkan, yamelauk otiyolpakiaj pampa timonotsaya.

Noijki namech iliya amo ixmajmanakan, on tlakatlapajtijkej nochipa namech ilitieskej kenijki yaui onamoteixmatkan.

Ika nitlamis namech tlajtlaniliya, amo ixkin tlajtokan akin omokokolisnamiktijkej kain kokolistlaltikpaktli, pampa koxtimatij kenijki oyejko payin tochan, uan tlanankimati yakaj omokokoj ixpaleuikan tlananueli, amo ixkixtikan koxkuali tlajtoli intech, pampa tejuamej tlen yotik pixkej pamelauk teyolkokoj. In kokolistli yamelauak totoka momaua.

Ixkakikan tlen kijtoaj on tekiauj tlapajtijkej, ixmaluikan namotlakualis ika ijkon nanchikajtieskej uan amo namech tlauitekis on kokolistli, ixmomajtekikan nochipa ika atl uan xapoj, tlanankatej kampa onka miyej maseualmej amo isetitiekan tleueli san uejka ixmotakan, matikuikan in kamatlakemitl, noijki matikuikan in tlen kiliyaj gel antibacterial ika ijkon kachi timotlajpiyaskej.

In tlajtoli okitotokaj Alondra Cecilia González, yejua uan iteixmatkauan omokokolismajkej ika in kokolistlaltikpaktli Covid-19, tlen chantij kalpan Tlapa de Comonfort, Guerrero.

Para La Dekonstrucción Ameyali Téotl.