Tu´un savi

Ñuu Yìtà Ndà’yì ña níkàà tixi ñuu Kuatyí, ña kivi òkò ònà kua’an ti yòò ùxì iin ña kuìya ù’ùn tivi òkò òvì.- Ña na ve’e ni’i yityi xi’in na Si’í, ña nana Violeta Pino Girón xi’in na tyíñu ñuu Yìtà Ndà’yì kani ná nda’a na nuu tutu xa’a ña ùxì yityí ña komi ná yityì nà si’í, ná vali xi’in na xa ná’no ka lo’o.

Tá tixi ña yo’o nákàà ña ka’an ndí sandi’i na xa’a ña sanánda’a na tu’un tée na si’i vali tyi vasa taxi na kua’no nà tá saá tu sandi’i na xa’a ña kuú ndiva’a na xi’in ña komi na yityi ná si’í xi’in nà valí, ta saá ndóo ña nuu tutu ña tàxí na tyíñu yu’u na ña kuvi kotoní`ni nà ña ná kundivi ña ùxì yityí komi na si’í yo’o.

Ña nìka’an ñá xi’in ta tyíñu tá saá tu ná si’í kú na tyíñu, na ndiso xi’in ve’e tyiñu nuu ná ta’vi ñii ñu uta saá tu ndi’in na ndityi xi’in ñii ñu uña ndá’vindàà ña ñuu Yìtà Ndà’yì, ña nana ndiso xi’in ve’e ni’i na yityí xi’in nà si’í kàtyi ña saá ndi ña yìì ni ku ña nuu ña tyiñu xi’in yó na ñuu Kuatyi ña nana Evelyn Salgado Pineda ta xiño’o sanakùta’an yó nd`èè xi’in na ve’e tyiñu yo’o na tyíñu ñuu Ko’yò, ta saá tu ndi’i na ñuu na nda’vindàà ñuu yo’o ña kuvi sandi’i xa’a yó ña kuu xi’in na si’í yo’o, kuvi koniso’o yó ña ka’an na xi’in yo, ta saá kunani kuatyi xa’a n ata sandi’i yó xa’a ña kúu nikuvi yó xi’in na si’í yo’o.

Ña taxi yó ndèè xi’in ta’an yó xa’a ña kunani kuatyì yo’o xa’a ña ná nà kundòò va’a na si’í xi’in ña ná si’í vali na ñuu Yuku Ño’o xi’in na tyi ñuu Ndivi Lo’o katyiñu ña’a yó xi’in ììn ñuu nda’vindaa, t aña yo’o kuvi kunani ña xi’in na tyíñu ña ñuu nda’vindàà yò ta saá tu xi’in na tyiñu ña ñuu vali tixi ñii yityi kani ní ña kuvi kundivi ña, tyi saá ndulu ñà ña sanakuta’an yó ndèè ña kuvi nakani sini yó xa’a ña vasa va’a kundivi xi’in na si’i tixi ñuu yó.

Ña ñuu Yìtà Ndà’yì, nindóo na sana¡a ná: “Ña sanákuta’an yó Ndèè: Na tyíñu ñuu katyíñu na xa’a ña sandi’i nà xà’a ña kuu ndiva’a na xi’in na si’í ta tu xi’in ná valí”

Nuu Nakuta’an na yo’o nindòò nà tyíñu nda’vindaa ñuu Yìtà Ndà’yì, na tyíñu ñuu nda’vindaa Yityí kono, na tyíñu nda’vinda ña ñuu Yoso Ndie, ña ndityi xi’in na ñuu yiyo tixi ñuu Kuatyi ña nana María Flores Maldonado, ta ndiso xi’in na ñuu Yuku Ño’o ÑA Ve’e Nuu ni’i na yityi xi’in na Yuvi ña ñuu Kuatyi, tata Celso Vázquez Vivar xi’in ta Xa’ndatyiñu tyi na ñuu Yuku Ño’o ña Ve’e ndiso xi’in ña ná Kundoo Va’a na yuvi yiyo tyi ñuu Kuatyi, ta tata Mariano Bernal González.