Nakuta’an ña xi’in na kú nuu ña ndi’i ñuu yuvi ndóo ña ñuu Ko’yó, ta tata Luis Fernando Carrera Castro.

Nìka’an ná xa’a ña ndée ni ka xiniño’o ña kuvi ñii katyi katyiñu na xa’a ña xi’in ndi’i na ñuu.

Ñoo nuu Yiyo ní na Si’í, nikàà tixi ñuu Kuatyi, kivi ùxì ùnì ña ti yòò ùxì ña kuiya ù’ùn ti’vi òkò òvì.-Tixi ña kuvi sanakuta’an tyiñu ta ñii katyí katyiñu na tyi ña yo’o taxi yityi ña kuvi ñii sanakuta’an na tyiñu nà xa’a na Kuatyí, ña nana yuva si’i yó Evelyn Salgado Pineda, nakuta’an ña xi’in ta kúnu+uña ñuu Ko’yó ta ndiso xi’in xu’un ña ndi’i ña ñuu yuvi katyiñu xa’a na kuatyí (UNICEF), tà tata Luis Fernando Carrera Castro, ta yo’o kua’á ní ña yiyo ndée ní nìka’an na xa’a ña kuvi ñii katyi katyiñu na xi’in ña nda ná koni mií na ñuu.

Tá ná nakuta’an na yo’o, ta sáa tu nakuta’an tà tata Jorge Sánchez Allec ta s+aa ty ni ndi’i ña nana katyiñu xi’in ña Ve’e Ndita’an va’a xi’in na Kuatyí, Lorena Jassibe Arriaga, ña tyiño xi’in yó naka’an ña ndí xiniño’o si’na nakanini yó xa’a na yuvi nda ka na kónuú xi’in ndi’i tyiño ke’e yó xi’in na ñuu, ndi na koto ña ná a ndaloo mitu’un yo na yuvi tas uvi ñii yityi na koo ña ndisáa ni kivi, ná va’a koo ñini xi’in ña xi’in tyiño kundivi xci’in na, ná sandi’i xa’a yó ña kuu nikivi yó xi’in ta’an yó tyi sátivi ñini na ñuu yó.

Ñii ndìi yu’u na ña xitò nà xa’a ña kuvi katyiñu na xa’a xi’in na ve’e UNICE, sá ña xiniño’o ni ndi kama kixa’a na katyiñu na xi’in ku ña koto na ndi na vasa nanda’a kuali ní na kuatyi ni ná a vasa kluali ní na nì’i na se’e na, ndi kixa’a na sandi’i xa’a na ña kúu nikuvi ní nà xi’in na si’í kuali ta saáa tu ná a kúu nikuvi na xi’in na xa ná’no ka lo’o, ná sana’a yo na kuki’vi ñini kuni ta’an na, tyi ña yo’o ku ña ni’i xa’a xi’in ña kuvi kua’no va’a na kuatyí. Tá sáa tu nika’an ña ndí xiniño’o koo nuu tyindée na na si’í komi se’e ta ndóo mitu’un na.

Ta bá xa sandi’i, nika’an ña ndí xiniño’o tyikàà yo ndéé xi’in ña ndityí yiyo ñuu yó, ndasava¿a yó ñini na kiku sikun, sa’ma, ñitin ka’an yó xi’in na ndí ná sakua’a ndi’i na, tyi yityi yo’o ku ña xito na kuatyi vaxi xata yó kukumi na kua’a yityi ña kuvi kàxi na ña kuvi nakundóo va’a na ña ñoo mií na nuu ndóo nà.