Xi’in ña yo’o tyindée na ùxì siko na kuatyi sakua’a xi’in tun Kaa ndityi, tun yoso n ata kava na xi’in xa’a na, ñitin a lampa ndiso na tutu xata n ata saá ti tyindée ña’a ña xi’in dndi’i ña xiniño’o na sakua’a na.

Ñuu Sondia’a kivi òkò ìñò yiyo ti yòò ììn ña kuìya ò’òn tivi òkò òvì. –“Ña xika ñini na nana kú ña tyiño xi’in yó ña kuvi katyiño ña kú ña, xíto ña na ku’un yó tyí nuu kundoo va’a ndi’i yó tàan yisá tá ndi’i yó ná kundivi kuatyi xi’in yó ña ñuu yó”, saá katyi ña tyíño xi’in yó ña Evelyn Salgado Pineda ná nàtaxi ñá ñà nuu yityi ña tyindée ña na yuvi ña kuvi nasama yó yityí ñuu Kuatryi, ta sáa tyindée ña xi’in ña ùxì siko na kuatyi sakua’a xi’in tun Kaa ndityi, tun yoso n ata kava na xi’in xa’a na, ñitin a lampa ndiso na tutu xata n ata saá ti tyindée ña’a ña xi’in dndi’i ña xiniño’o na sakua’a na, ña tyindée ña yo’o ndáa yá’vi ña ñà ùxì ùvì xiko ùxì titni ña xù’ùn (2 millones), ña yo’o kee ña xi’in xu’un míi mí ña ñuu Kuatyi.

Katyiño ñá ña kuvi kua’a ka na yuvi kuvi tyindée ka ña xi’in tyiño ña ná kuvi ndi’i na yuvi kundoo va’a na tá saá kuvi taxi k aña kua’a ña’a nda kuà’a kan a yuvi xi’in ña tyíndée ta yiva si’i yó Andrés Manuel López Obrador”, Sáa katyi ña tyiño ndiso ñuu Kuatyi xi’in yó.

Xi’in ña tyiño kundivi nuu ké’e ña Ve’e na Ñuu yiyo mi ñuu Sundia’a nákàà tixi ñuu Kuatyi ñá nuu ña’a k uña tyiño xi’in yó ña ñuu Kuatyi nataxi ña Kaa ndityi, tun yoso n ata kava na xi’in xa’a na, ñitin a lampa ndiso na tutu xata n ata saá ti tyindée ña’a ña xi’in dndi’i ña xiniño’o na sakua’a na nda’a ùxì siko ná si’i kuali xi’in táa kuali ña ñuu nuu ka’an ná ñinka tu’un ña ñuu vali ña ñuu ndá’vindaa ñu’u tixi ñuu Katyi ná kú Ñuu Yuku Ùvì (Ometepec), Ñuu Yùu Tundúu (Teloloapan), Ñuu Yoso Tu Yòó (San Luis Acatlán), Ñuu Yu’u Yìtà yiyo nú Tinaño (Iliatenco), Ñuu tun Vìti Tàmi Xá’an (Olinalá), Ñuu Yé’è Lo’o (Acapulco), Ñuu nuu Yiyo Ndiva’yi (Coyuca de Benites), Ñuu Ta Nixika Kuatyi Leonardo Bravo, Ta to’o nixika Kuatyi Heliodoro Castillo, Ñuu Tañu Yuku Sikun (Tlacotepec), Ñuu nuu yiyo Saa ti kua’a Taku (Quechultenango) y Ñuu Yìta Yá’a (Chilapa).

Tà tata ndiso xi’in nuu nakuta’an xu’un ña Tíi ndáa na, Ricardo Salinas, katyimra sáa ndi ña kuvi kuniño’o yo ndi’i ña ndityi komi xìndi’va katyiño na ta kúndaa ñini yó ndí ña xiniñó’o ní ku ña ná kúu ña sakua’a yó, ña yiyo ñuu yó ta sáa tu ña katyiño yó nakan kú ña, àtaxi na ndi’i ña tyindée ná na kuatyi ña kuvi nasama n aña kúu ña ñuu Kuatyi, tá tyindée ñá ñà kuvi sakua’a hva’a nja kuatyi tá kuvi nákùndoo va’a  ndi’i na sákua’a ta nini’i ña’a yo’o ná kú ña lo’o Larisa Inés López ña ñuu Yuvi Kono (Cumbres de Barranca Honda) ndá’vinda Yuku Ùvì, nika’an ña xa’a ndi’i na nini’i ña’a yo’o, ta nika’an ña tu’un míi ña, Tu’un Yama, ña nàtaxi ña tu’un mami nda’a ña tyiño xi’in yó ña Evelyn Salgado Pineda.