Manuel Hernández. Nota sobre la Ley maíz en tu´un savi

Ve’e cámara ña Diputados, ndakuina na ichi ya na kondaá yo nuúni xíxi yo, ya na ndií xa’a ña. 270 ku na kani ixta ya ley yo, ta yaka kia tava na ña náni Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, xií ley yo kia kuvi kaá yo ndi xiíni ñuú chndé taá tu ku na chuú xio ya na ndií xa’a nuúni chií na xií yo.


Keé na ley yo chi kúni na ndi tuku na chuú ña ñuu Koyo , na chindé taá na xí na chií tu ku nuúni ñuu yo, ña na kotoni na ndi, nuúni va’a kia, mi ndixa ya chií na ñuu Koyo yoó kia.
Koó nu ndakií na nuúni, ra kondaá ne, xií ni ñu koto’ni na, a ndixa kia chií na ñuu ye. Koto’oni na cha kia gasa na ta’a yo chií na nuúni, xa’anu itu, xiítu ne, sakeé na, sakoóyo na nuúni, cha kia gasa na ya chova’a ne. Ña tu ku ndía yo kia, xiíni ñuu koto’oni ley yo.

Tú Ku ña ley kaá yo xa’a yoó, xa ndiya’a ña, ña ve’e cámara ña diputados ndi viti kunia ya’a ña ve’e Cámara ña senadores, xa kani na voto xa’a Ley ya kondaá yo nuúni ñuu yo. Xa chindá ne nuú ta chuú kaánu, ya presidente ya ñuu koyo, ya na chika ra firma ña ta sandaya’a re nuú tutu ya kaá na xi Tu’un saá diario oficial ña Federación.


Na chindaá ya Ku ley yo Ku ña senadora Jesusa xi’i ña Ana Lilia, xina ndiyae’e ve’e camara ña diputados, sa ndayae’e ve’e cámara ña senadores. Nda viti xíni ñuú kundatu yo, ña na chindé taá na xi’i yo kondaá yo nuúni ña chií na ñuu y